Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 20-3-2023